De Baggerman

Gedicht: Willem Elsschot & toonzetting: Anton Greefkes

Wellicht een observatie gezien door het venster van koffiehuis
“De Eenzaamheid”

Vergeef het mij, maar ‘k durf u niet genaken,
daar mijn gelaat nog glimt van ’t laatst ontbijt,
en gij misschien reeds uren bezig zijt
uw duizendvierde slootje schoon te maken.

Ik groet met diep ontzag uw aardse banden:
uw krommen rug en moedelozen baard,
waarlangs de regen naar beneden vaart,
uw dunne benen en uw grote handen.

De koeien staken af en toe het grazen
om op te zien met sluwe koppigheid
en luid te loeien dat ge een luiaard zijt,
wanneer gij rust om even uit te blazen.

Die stomme beesten zouden u verklikken;
pas op uw tellen dus en schep maar raak.
Vertrouw ook niet de raaf, dien zwarten snaak,
die in uw slijk de wormen op komt pikken.

Het is des Heren wil of ’t zou niet wezen.
En trouwens, man, het slijk moet uit de sloot.
Wees dus maar stil, gij zijt toch spoedig dood:
als gij in ’t water kijkt dan kunt gij ’t lezen.

Willem Elschot Rotterdam, 1908

Zang en bandonion: Anton Greefkes